SÄKRARE VÄG GENOM GOTTSKÄR

Vägen genom Gottskär är både trång och farlig. Här ska bilar mötas (ofta i alltför hög hastighet) samtidigt som gående, barn på cykel, människor med barnvagnar, vovvar och rullatorer ska få plats på sidorna. Stenläggning och trafikplanering kan, som i många andra kustnära orter med smala gator, avsevärt förbättra situationen och tydligare skilja gående och bilar åt.

Det vill vi verka för!

En bättre infrastruktur genom Gottskär börjar redan vid infarten vid Klaraplan. Redan här borde gästande bilar guidas in till attraktiva permanenta p-platser med hjälp av tydliga skyltar, med ett bekvämt gångstråk som tar vid ned till hamnen och till Utholmen.

Detta skulle avsevärt avlasta vägen genom Gottskär från trafik samt frigöra parkeringar på hamnplanen. Idag parkerar badgästerna till Utholmen där med sina bilar, vilket blockerar de platser som gästerna till hamnplanens olika företag och föreningar så väl behöver.

Att förbättra infarten, skyltningen och vägen genom Gottskär involverar både Trafikverket och kommunen. Framtid Gottskär har i skrivelse till kommunen i januari 2010 och i samtliga möten med kommunala företrädare som hållits därefter, framhållit att vägen genom Gottskär är viktig att utveckla av säkerhetsskäl. En första insats som vare sig är dyrbar eller kräver stora budgetbeslut är bättre ordning på parkeringsplatserna vid Klaraplan – med hårdgjorda ytor, trädplantering för skugga och bättre ordning på återvinningsplatsen. Samma enkla åtgärder på hamnplanen – bättre underlag, låga belysningsstolpar och buskar – skulle göra hamnen säkrare och mer trivsam året runt, samt avsevärt snygga upp den tråkiga parkeringsytan. Det kostar inte en förmögenhet, men är en trivselskapande åtgärd som vi absolut vill jobba för!