Utvecklingen av Gottskär – Det händer

Framtid Gottskär Onsala verkar för ett levande Onsala, och just nu är frågorna många kring vad som händer i Gottskär. I pressen har man kunnat läsa om bland annat bryggstrider och svårigheter med äganderätt av mark, och många börjar tvivla på om Gottskär inom rimlig tid kommer bli den metropol det en gång varit. Vi vill här, med utgångspunkt från vad Kungsbacka kommun skriver på sin hemsida, ge en kort uppdatering av läget.

Bakgrund

Gottskär har under lång tid varit en ort för fiske, handel, sjöfart och besöksnäring. Genom sin närhet till havet och naturen har orten en tydlig dragningskraft som utflyktsmål, såväl för badande gäster som för alla som vill komma nära havet, men Gottskär har inte förnyats i den takt som krävs för att kunna utveckla en modern besöksnäring

Närheten till havet har historiskt sett varit avgörande för Gottskärs framväxt och är än idag den viktigaste drivkraften för utvecklingen av Gottskär. Förstudien som gjorts genomsyras av kommunens vilja att ta till vara Gottskärs potential. Genom en aktiv planering kan vi skapa förutsättningar för en utveckling av Gottskär som hamnmiljö, besöksmål och boendemiljö.

Godkänd förstudie

Kommunstyrelsen godkände förstudien och förslaget ska se över möjligheterna att bygga ny båthamn, ett nytt sammanhängande bryggstråk, nya bostäder och bättre kommunikation för gång- och cykeltrafikanter. Det övergripande syftet med studien är att underlätta och skapa förutsättningar för Gottskärs framtida utveckling som hamnmiljö, besöksmål och boendemiljö. Ambitionen är att förstudien ska ge en tydlig bild för framtida utveckling och därmed vara ett användbart och inspirerande styrdokument som underlättar den fortsatta planeringsprocessen och dialog med fastighetsägare, privata aktörer och allmänhet.

En målsättning är att visa lösningar som syftar till att göra hamnplanen mer tillgänglig och attraktiv för alla under en större del av året än idag. 

Föreslagna åtgärder är att:

  • öka tillgängligheten och tryggheten för gående och cyklister samt stärka och skapa nya stråk.
  • minska biltrafiken till och begränsa parkeringsmöjligheterna på hamnplan.
  • säkerställa goda parkeringslösningar inom gångavstånd från hamnplan.
  • skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter och stärka samarbete och samförstånd bland aktörerna i Gottskärs hamnområde.

Viktiga aktörer i området

Idag finns flera aktörer som verkar i området kring hamnplanen och som bidrar till att sätta Gottskär på kartan. En av dem är Segelsällskapet Kaparen som arrangerar allt ifrån seglarskola och träningsverksamhet till kappseglingar i världsklass. Även hamnföreningen som arrenderar och förvaltar kommunens del av Gottskärs hamn har mycket stor betydelse för båtlivet på orten. Tillsammans med övriga verksamheter som erbjuder service av olika slag till boende och besökare utgör de kärnan i Gottskär.

Tidplan

2018-10-23      Kommunstyrelsen godkänner förstudien

Höst 2019       Planprogram påbörjas

Vinter 2019     Samråd om detaljplaneförslag Hamnkrogen (Skällared 3:55) 

Vår 2020        Granskning detaljplaneförslag Hamnkrogen (Skällared 3:55)

Sommar 2020     Antagande av detaljplaneförslag Hamnkrogen (Skällared 3:55)

2020            Samråd för planprogrammet

Tidplanen är preliminär och kan ändras löpande. 

Marga Ekberg, Ordförande Framtid Gottskär Onsala

  • Skapad